Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng
TRA CỨU ĐIỂM THI CHỨNG CHỈ VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN

MSHV:    Họ và tên:   
Ngày sinh:   
Học viên tra cứu kết quả theo mã học viên hoặc họ tên đầy đủ và ngày sinh
Ví dụ: Học viên Nguyễn Văn A sinh ngày 01/06/1990 có mã học viên 02123456
nhập 02123456 ở ô Mã số học viên HOẶC Nguyễn Văn A ở ô Họ tên học viên
và nhập 01/06/1990 ở ô Ngày sinh


Thông tin liên hệ Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng (Phòng A-01.05)
Số điện thoại: (028) 3512 4485 hoặc (028) 3512 1506