TRA CỨU ĐIỂM THI HỌC KỲ KS/CNTH

Học viên nhập chính xác Mã số sinh viên và ngày sinh (dd/MM/yyyy).
Ví dụ: Học viên Nguyễn Văn A, mã số học viên 1526041995 và ngày sinh 22/12/1990 nhập 1526041995