TRA CỨU THÔNG TIN DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP

Sinh viên nhập chính xác Mã số sinh viên.
Ví dụ: Sinh viên có mã số 0951040140 thì nhập 0951040140