TRA CỨU LỊCH THI HỌC KỲ

Học viên chọn năm học - học kỳ và nhập chính xác Tên lớp.
Ví dụ: Năm học 2023-2024, học kỳ 01, tên lớp C17DDT11 nhập C17DDT11