TRA CỨU LỊCH THI
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA

Học viên chọn năm học - học kỳ và nhập chính xác Mã số học viên.
Ví dụ: Năm học 2022-2023, học kỳ 01, Học viên Nguyễn Văn A, mã số học viên 1526041995