Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng
TRA CỨU DANH SÁCH PHÒNG THI CHỨNG CHỈ

MSHV:    Họ và tên:   
Kỳ thi:   
Học viên tra cứu danh sách theo mã học viên hoặc họ tên đầy đủ
Ví dụ: Học viên Nguyễn Văn A, mã học viên 02123456 kỳ thi ngày 20/01/2018
nhập 02123456 ở ô Mã số học viên HOẶC Nguyễn Văn A ở ô Họ tên học viên
20/01/2018 ở ô Kỳ thi.


Thông tin liên hệ Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng (Phòng A-01.05)
Số điện thoại: (028) 3512 4485 hoặc (028) 3512 1506