Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng
THÔNG TIN CHỨNG CHỈ

 
Ngày sinh:   
Học viên tra cứu thông tin chứng chỉ theo mã học viên (hoặc họ tên đầy đủ) và ngày sinh
Ví dụ: Học viên Nguyễn Văn A sinh ngày 01/06/1990, mã học viên 02123456
nhập 02123456 HOẶC Nguyễn Văn A ở ô tìm kiếm
và nhập 01/06/1990 ở ô Ngày sinh


Thông tin liên hệ Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng (Phòng A-01.06)
Số điện thoại: (028) 3512 4485