TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TỐT NGHIỆP

Sinh viên nhập chính xác Mã số sinh viên.
Ví dụ: Sinh viên có mã số 1211180832 thì nhập 1211180832