TRA CỨU THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA

Sinh viên nhập chính xác Mã số sinh viên.
Ví dụ: Sinh viên có mã số 13201246 thì nhập 13201246